q

مسابقه ملی دانشجویی «زی‌بازیافت» در چهار دوره گذشته با ایده‌ای نو‌آورانه جهت نیل به هدف احترام به زمین و سرزمین و تغییر نحوه‌ی برخورد معماری با بنا کردن و ساختن پدید آمد. این ایده ‌‌‌ساخت زیست‌دیوار، زیست ‌سقف و ترکیب آن‌ها، با مصالح بازیافتی بوده است.
شایان به ذکر است، در این دوره مسابقات با نزدیک به 1200 بطری شیر ESL رامک المان این بطری توسط تیم دانشگاه آزاد شیراز با هدف ترویج فرهنگ بازیافت و احترام به محیط زیست پیرامون ساخته شد.
شرکت لبنیات و بستنی رامک با حمایت از فعالیت های سبز همواره کوشیده نقشی موثر در راستای اعتلای فرهنگ بازیافت ایفا نماید.
به امید احترام همگانی به محیط زیست پیرامونمان.
(ویدئو اینجا)