رامک دوست محیط زیست

شرکت رامک همواره حمایت از محیط زیست را به عنوان یکی از ارکان اساسی تولیدات خود در نظر می گیرد و با اجرای استانداردهای زیست محیطی و تبعیت از ضوابط انتخاب صنایع سبز مسیر خود را در حمایت از محیط زیست مشخص ساخته است .

کارخانه رامک با قرار گرفتن در میان طبیعت زیبای منطقه کوهمره سرخ فارس حمایت از محیط زیست این منطقه بکر را جز سرلوحه های امور خود قرار داده است .لذا یکی از اهداف سالیانه واحد روابط عمومی رامک حمایت از محیط زیست می باشد .

سالانه طبق همکاری که رامک با اداره محیط زیست داشته است ، برنامه ای جهت پاکسازی محیط زیست منطقه ترتیب داده می شود و رامک با پذیرایی از شرکت کنندگان از این برنامه حمایت می نماید .

همچنین با اهتمام امور اداری شرکت رامک ، فضای کارخانه با کاشت درخت و گل و گیاه مزین گردید .

 

 

 

Color Settings

Here are some suggested colors. You can use any color you like from admin panel.