فرم خدمات مشتریان:

مشتری گرامی در شرکت رامک دريافت و رسيدگی به پيشنهادات ، انتقادات و يا شکايات مشتريان گرامی بسيار با اهميت تلقی گرديده و حقوق مسلم شما محسوب می گردد، لذا جنابعالی می توانيد به يکی از دو روش زير با ما ارتباط بر قرار فرمائيد :


  • برقراری تماس تلفنی با شماره 32300505 071 واحد ارتباط با مشتریان
  • تکميل و ارسال فرم الکترونيکی ذیل :

Color Settings

Here are some suggested colors. You can use any color you like from admin panel.