شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامکContact Us - شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک


Headquarter contact information

Address: Delta Building, Ordibehesht intersection, Felestin St, Zand Blv.

Tel: +98 71 32348709
Fax: +98 71 32304522

Ice cream plant contact information

Address: Km. 20th of Shiraz-Bushehr Rd., Iran

Tel: +98 71 32346351
Fax: +98 71 32345654

Dairy plant contact information

Address: Km. 20th of Shiraz-Bushehr Rd., Iran

Tel: +98 71 32348682
Fax: +98 71 32345658


Ramak in Social Networks



Color Settings

Here are some suggested colors. You can use any color you like from admin panel.