بـا مراحل تولید تا مصرف
!! شـرکت ما آشنا شوید

1

بارگیری شیر از
دامداریهای صنعتی
جهت ارسال به کارخانه

2

ورود شیر به کارخانه و بررسی بار
میکروبی شیر ورودی به کارخانه
توسط تجهیزات معتبر آزمایشگاهی

3

ارسال شیر تایید شده به مخازن
نگهداری شیر جهت تزریق به
خطوط تولید

4

تولید محصولات مختلف در خطوط
تولید کارخانه با استفاده از متد
استاندارد تولید

5

بارگیری محصولات به سمت
واحدهای توزیع با رعایت زنجیره
سرمایش

6

تحویل محصولات سالم به مصرف کنندگان