کره محلی شیراز

کره حیوانی پاستوریزه اسپرید نیم چرب

کره حیوانی

خامه فرادما

خامه فراپاستوریزه

کشک