کره محلی شیراز

کره حیوانی پاستوریزه اسپرید نیم چرب

کره حیوانی

کشک

خامه فراپاستوریزه

خامه فرادما