Skip to main content

انتخاب شركت رامك از بين 183 واحد تولیدی استانی صورت گرفت و از اين پس خيل طرفداران محصولات رامك مي توانند با خيال راحت تري از انواع فرآورده هاي لبني اين شركت استفاده كنند.
رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

شركت فرآورده هاي لبنى رامك بــاز هــم افتخــار آفريد و با به دســت آوردن تنديس طلايي جشنواره حاميان حقوق مصرف كننده، افتخار ديگري به كارنامه درخشــان فعاليــت بيش از دو دهه خود اضافه كرد.
بــه گــزارش ســرويس اقتصادي »خبرجنــوب«، دو هفتــه پس از آن كه شــركت رامك واحــد برگزيده اجلاس اســتقامت ملي در توليد و خدمات شد و مديران اين شــركت لــوح و تنديس خود را از دســت معــاون رئيس جمهور دريافــت كردنــد، اين بــار در آخرين روزهاي هفته پيش، اين شــركت افتخارديگري كســب كرد. شركت رامك در هفتــه اي كه گذشــت به عنــوان حامي حقــوق مصرف كننــده انتخاب شــد و بالاترين نشان اين جشنواره با دريافت تنديس طلايي حمايت از حقوق مصرف كننده را به نام خود ثبت كرد.
بر اســاس اين گــزارش، انتخاب شــركت رامــك از بيــن 183واحــد توليدي استاني صورت گرفت و از اين پس خيل طرفــداران محصولات رامك مــي توانند با خيال راحت تري از انواع فرآورده هاي لبني اين شــركت استفاده كنند.
لازم به يادآوري اســت مهمترين مــلاك هــاي ارزيابي بــراي واحدهاي توليــد در اين جشــنواره موارد مختلفي را شــامل مي شــد كــه مهــم ترين آن شــامل: رعايت چارچوب ضوابط تعيين و اعــلام قيمــت كالا، درج و اعــلام قيمت به صورت كاملاً شــفاف، كيفيت كالا، گســتره توزيع اســتاني، داشتن نشــان تجاري مســتقل و برند، داشتن پروانه بهره بــرداري، دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد محصول، دارا بودن اســتانداردهاي ملي و بين المللي، نداشتن حداقل يك سال حكم تعزيرات حكومتــي، توليد حداقــل بر مبناي 50درصــد ظرفيــت اســمي، افزايش بهره وري و كاهــش هزينه هاي توليد، تنوع و نــوآوري در محصول، بهره مندي از IT و تجــارت الكترونيك، دارا بودن واحد رســيدگي به شــكايات و پايش نظــرات مصــرف كننــدگان، دارا بودن تاريــخ توليد و انقضــاء محصولاتي كه واجد شرايط هستند، بود.
در جريــان انتخــاب برترين هاي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده فرم هاي ارزيابي در چهار شاخص كلي قيمت، كيفيت، خدمات قبل، حين و پس از فــروش و رضايتمندي مشــتريان و زير شــاخص هــاي ذكر شــده تنظيم و واحدها بر اساس آن ارزيابي شدند.
در كنــار همــه شــاخص هايــي كه مطرح شــد نظــرات مــردم درباره واحدهاي توليــدي، صنعتي و خدماتي است كه مشــخص مي كند كدام واحد توليدي و يا خدماتــي مي تواند عنوان حامــي حقوق مصرف كننــده را از آن خود كند.
اين توضيح لازم است كه نظرات مردم 20تا 25 درصد در ارزيابي كلي اثر داده شــد و واحدهايي كه نتوانستند 70 درصد رضايت مردم را كسب كنند از گردونه رقابت جشنواره حدف شدند.
به عبارت ديگر شركت رامك توانست
هــم در فرم هــاي ارزيابي تنظيم شــده بالاتريــن امتيــاز را كســب كند و هم بر اســاس نظر مردم توانســت با اثبات شايســتگي هــاي خود تنديــس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده را از آن خود نمايد.
پس از ارزيابي هاي انجام شــده، كميته هاي ارزيابي و اســتعلام از اداره كل تعزيــزات حكومتــي و اداره كل اســتاندارد استان فارس درباره واحدها و تعيين امتيازهاي برتر، جلســه كميته فني با حضور معاون نظارت و بازرسي،دبير اجرايي ششــمين جشــنواره، رئيس انجمــن حمايــت از مصــرف كنندگان استان، كارشناسان اســتانداري فارس، اداره اســتاندارد، دانشگاه علوم پزشكي و جهــاد كشــاورزي فارس تشــكيل و واحدهاي برتر مشــخص شــدند كه در ايــن ميان شــركت رامك توانســت با شايســتگي تمام، لوح و تنديس طلايي جشنواره را دريافت كند.
لازم به يادآوري است محصولات شــركت فرآورده هاي لبنــي رامك به عنــوان یکی از بزرگ تريــن كارخانجات توليد محصــولات لبنــي در ايــران بيــش از دو دهه اســت كه با دوســتى بزرگ و كوچك بر ســر ســفره هاي مردم آمده است.
اســتفاده از مــواد اوليــه و لوازم بســته بنــدي مناســب، ماشــين آلات خودكار پيشرفته، دانش فني و نيروهاي متخصص باعث شده تا در اين 21 سال محصــولات توليدي رامــك در بازار رقابت از امتيازات ويژه برخوردار باشد و ســطح قابل توجهي از بازار لبنيات را در اختيار خود داشته باشد.
رامك در سال گذشته محصول شير فراپاستوريزه را با بالاترين كيفيت با تكنولوژي ESL براي اولين بار در ايران عرضه نمود كه با استقبال بالاي مصرف كنندگان ايراني رو به رو شد، فناوري كه در اروپا جايگزين شيرهاي پاستوريزه معمولي شده است، همچنين به جهت افزايش سهولت در مصرف شيرهاي استريل يا فرادما نيز برترين تكنولوژي پاكت شير در دنيا را با نام Edge يا شيب دار عرضه نموده است.
رامك با توجه به سه اصل توليد محصول خوشــمزه، ســالم و بدون مواد نگهدارنــده، هــم ذائقه مــردم را مورد توجه قرار داده و هم سلامت آن ها را در توليد محصولات مدنظر قرار داده است.
رامــك محصــولات متعــددي از انــواع ماســت كم چــرب، پرچرب، همــزده، ديلايــت و ماســت موســير گرفتــه تــا انــواع دوغ، خامــه، پنيــر، كشــك، شــير، پودر شيرخشك، پودر پنيــر و آب پنير بــا بهتريــن كيفيت و مطلوب ترين طعــم را توليد و به بازار عرضه مي كند.
اين عوامل به همراه ميزان سرمايه گذاري و اشتغال، استراتژي هاي توليد، فرآينــد توليــد، ميــزان ارتقاي ســطح دانش فني و تخصصي كادر و پرســنل، انجام طــرح هاي كاربــردي و اجرايي، توجه به محيط زيســت و حمايت هاي تخصصي و توجه به مســايل و تعهدات اجتماعي باعث شــده تا رامك به عنوان یکی از پیشتازان صنعت کشور جايگاه منحصربه فردي داشــته و در اجلاســيه رؤســاي آيتــك موفقيت چشــمگيري داشته باشد.

aaasss1 1 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 46 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 51 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 57 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 46 03 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 46 07 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

اطلاعات تماس دفتر بازاریابی و فروش

آدرس: شیراز، خیابان فلسطین، نبش اردیبهشت، ساختمان دلتا طبقه دوم

شماره تماس :07132848484

ایمیل: info@ramakdairy.com

Close Menu