Skip to main content
0
0
(0)

انتخاب شرکت رامک از بین 183 واحد تولیدی استانی صورت گرفت و از این پس خیل طرفداران محصولات رامک می توانند با خیال راحت تری از انواع فرآورده های لبنی این شرکت استفاده کنند.
رامک با دریافت تندیس طلایی جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده افتخاری دیگر آفرید

شرکت فرآورده های لبنى رامک بــاز هــم افتخــار آفرید و با به دســت آوردن تندیس طلایی جشنواره حامیان حقوق مصرف کننده، افتخار دیگری به کارنامه درخشــان فعالیــت بیش از دو دهه خود اضافه کرد.
بــه گــزارش ســرویس اقتصادی »خبرجنــوب«، دو هفتــه پس از آن که شــرکت رامک واحــد برگزیده اجلاس اســتقامت ملی در تولید و خدمات شد و مدیران این شــرکت لــوح و تندیس خود را از دســت معــاون رئیس جمهور دریافــت کردنــد، این بــار در آخرین روزهای هفته پیش، این شــرکت افتخاردیگری کســب کرد. شرکت رامک در هفتــه ای که گذشــت به عنــوان حامی حقــوق مصرف کننــده انتخاب شــد و بالاترین نشان این جشنواره با دریافت تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کننده را به نام خود ثبت کرد.
بر اســاس این گــزارش، انتخاب شــرکت رامــک از بیــن 183واحــد تولیدی استانی صورت گرفت و از این پس خیل طرفــداران محصولات رامک مــی توانند با خیال راحت تری از انواع فرآورده های لبنی این شــرکت استفاده کنند.
لازم به یادآوری اســت مهمترین مــلاک هــای ارزیابی بــرای واحدهای تولیــد در این جشــنواره موارد مختلفی را شــامل می شــد کــه مهــم ترین آن شــامل: رعایت چارچوب ضوابط تعیین و اعــلام قیمــت کالا، درج و اعــلام قیمت به صورت کاملاً شــفاف، کیفیت کالا، گســتره توزیع اســتانی، داشتن نشــان تجاری مســتقل و برند، داشتن پروانه بهره بــرداری، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد محصول، دارا بودن اســتانداردهای ملی و بین المللی، نداشتن حداقل یک سال حکم تعزیرات حکومتــی، تولید حداقــل بر مبنای 50درصــد ظرفیــت اســمی، افزایش بهره وری و کاهــش هزینه های تولید، تنوع و نــوآوری در محصول، بهره مندی از IT و تجــارت الکترونیک، دارا بودن واحد رســیدگی به شــکایات و پایش نظــرات مصــرف کننــدگان، دارا بودن تاریــخ تولید و انقضــاء محصولاتی که واجد شرایط هستند، بود.
در جریــان انتخــاب برترین های جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده فرم های ارزیابی در چهار شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات قبل، حین و پس از فــروش و رضایتمندی مشــتریان و زیر شــاخص هــای ذکر شــده تنظیم و واحدها بر اساس آن ارزیابی شدند.
در کنــار همــه شــاخص هایــی که مطرح شــد نظــرات مــردم درباره واحدهای تولیــدی، صنعتی و خدماتی است که مشــخص می کند کدام واحد تولیدی و یا خدماتــی می تواند عنوان حامــی حقوق مصرف کننــده را از آن خود کند.
این توضیح لازم است که نظرات مردم 20تا 25 درصد در ارزیابی کلی اثر داده شــد و واحدهایی که نتوانستند 70 درصد رضایت مردم را کسب کنند از گردونه رقابت جشنواره حدف شدند.
به عبارت دیگر شرکت رامک توانست
هــم در فرم هــای ارزیابی تنظیم شــده بالاتریــن امتیــاز را کســب کند و هم بر اســاس نظر مردم توانســت با اثبات شایســتگی هــای خود تندیــس طلایی جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده را از آن خود نماید.
پس از ارزیابی های انجام شــده، کمیته های ارزیابی و اســتعلام از اداره کل تعزیــزات حکومتــی و اداره کل اســتاندارد استان فارس درباره واحدها و تعیین امتیازهای برتر، جلســه کمیته فنی با حضور معاون نظارت و بازرسی،دبیر اجرایی ششــمین جشــنواره، رئیس انجمــن حمایــت از مصــرف کنندگان استان، کارشناسان اســتانداری فارس، اداره اســتاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و جهــاد کشــاورزی فارس تشــکیل و واحدهای برتر مشــخص شــدند که در ایــن میان شــرکت رامک توانســت با شایســتگی تمام، لوح و تندیس طلایی جشنواره را دریافت کند.
لازم به یادآوری است محصولات شــرکت فرآورده های لبنــی رامک به عنــوان یکی از بزرگ تریــن کارخانجات تولید محصــولات لبنــی در ایــران بیــش از دو دهه اســت که با دوســتى بزرگ و کوچک بر ســر ســفره های مردم آمده است.
اســتفاده از مــواد اولیــه و لوازم بســته بنــدی مناســب، ماشــین آلات خودکار پیشرفته، دانش فنی و نیروهای متخصص باعث شده تا در این 21 سال محصــولات تولیدی رامــک در بازار رقابت از امتیازات ویژه برخوردار باشد و ســطح قابل توجهی از بازار لبنیات را در اختیار خود داشته باشد.
رامک در سال گذشته محصول شیر فراپاستوریزه را با بالاترین کیفیت با تکنولوژی ESL برای اولین بار در ایران عرضه نمود که با استقبال بالای مصرف کنندگان ایرانی رو به رو شد، فناوری که در اروپا جایگزین شیرهای پاستوریزه معمولی شده است، همچنین به جهت افزایش سهولت در مصرف شیرهای استریل یا فرادما نیز برترین تکنولوژی پاکت شیر در دنیا را با نام Edge یا شیب دار عرضه نموده است.
رامک با توجه به سه اصل تولید محصول خوشــمزه، ســالم و بدون مواد نگهدارنــده، هــم ذائقه مــردم را مورد توجه قرار داده و هم سلامت آن ها را در تولید محصولات مدنظر قرار داده است.
رامــک محصــولات متعــددی از انــواع ماســت کم چــرب، پرچرب، همــزده، دیلایــت و ماســت موســیر گرفتــه تــا انــواع دوغ، خامــه، پنیــر، کشــک، شــیر، پودر شیرخشک، پودر پنیــر و آب پنیر بــا بهتریــن کیفیت و مطلوب ترین طعــم را تولید و به بازار عرضه می کند.
این عوامل به همراه میزان سرمایه گذاری و اشتغال، استراتژی های تولید، فرآینــد تولیــد، میــزان ارتقای ســطح دانش فنی و تخصصی کادر و پرســنل، انجام طــرح های کاربــردی و اجرایی، توجه به محیط زیســت و حمایت های تخصصی و توجه به مســایل و تعهدات اجتماعی باعث شــده تا رامک به عنوان یکی از پیشتازان صنعت کشور جایگاه منحصربه فردی داشــته و در اجلاســیه رؤســای آیتــک موفقیت چشــمگیری داشته باشد.

aaasss1 1 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 46 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 51 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 45 57 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 46 03 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

photo 2017 03 09 13 46 07 اخبار رامك با دريافت تنديس طلايي جشنواره حمايت از حقوق مصرف كننده افتخاري ديگر آفريد

چقدر این مطلب برای شما مفید بود ؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

0 / 5. 0

اطلاعات تماس دفتر بازاریابی و فروش

آدرس: شیراز، خیابان فلسطین، نبش اردیبهشت، ساختمان دلتا طبقه دوم

شماره ارتباط با مشتری :‌07132848484

شماره تماس کارخانه : 07132844444

ایمیل: info@ramakdairy.com