Skip to main content
0
0
(0)

بدن انسان همواره در معرض انواع مختلف ویروس ها، میکروب ها، باکتری ها و بیماری های مختلف قرار دارد. تحقیقات نشان داده است که به طور تقریبی حدود صد تریلیون میکروب در بدن انسان زندگی می کند که بخش عمده ی آن را باکتری ها تشکیل می دهند. این میکروب ها ارتباط نزدیکی با سلامت انسان دارند و در حال حاضر بیماری های زیادی مانند بیماری های ویروسی، گوارشی، دیابت، آلرژی و… به شدت در کشورهای توسعه یافته جهان افزایش یافته است، که محققان علت آن را نتیجه از دست رفتن فلور میکروبی سالم می دانند.
خبر خوب این است که ما میتوانیم از طریق رژیم های غذایی و روش های درمانی جدید، میکروبیوم را تغییر داده و یک میکروبیوم سالم را نگه داریم، و یا یک میکروبیوم ناسالم را دوباره متعادل کنیم. در این خصوص، سوالی که مطرح است، این است که از طریق کدام مواد غذایی می توانیم با تقویت سیستم ایمنی میکروبیوم های سالم را نگاه داشته و میکربیوم های ناسالم را حذف کنیم.
پروبیوتیک ها به عنوان یک روش درمان برای بیش از یک قرن مورد استفاده قرار گرفته اند. پروبیوتیک ها برای پیشگیری و درمان طیف وسیعی از بیماریها هدفگذاری شده و شواهدی قوی برای اثر بخشــی آنها در برخــی از بیماریهای بالینی وجود دارد، که بر همین اساس درک کامــل از خطرات و مزایای آنها ضروری به نظر می رسد.
پروبیوتیک هــا میکروارگانیســمهای غیرپاتوژنیک میباشــند. بســیاری از این میکروارگانیســمها بخشــی از فلورنرمال روده انسان هستند، آنها در یک رابطه همزیستی با فلور دســتگاه گوارش زندگی می‌کنند. واژه پروبیوتیک در اوایل قرن بیســتم توسط برنده جایزه نوبــل Elimetchnikoff معرفی گردید. پروبیوتیک ها ریز زنده هایی هســتند که اگر به تعداد کافــی و به صورت زنده مصرف شــوند، اثرات سلامت بخشــی از خود در میزبان بــروز میدهند. تمام باکتریهایی کــه امروزه به عنوان پروبیوتیک استفاده میشــوند، در دو دسته الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریــوم جای میگیرند. واژه پروبیوتیک از دو کلمه یونانــی “پرو” و “بیوتیک” به معنــی (برای حیات) نشأت گرفته است.

min 1024x1024 1 مقالات پروبیوتیک بهریتن راه برای افزایش مقاومت بدن

پروبیوتیک و نقش آن در تقویت سیستم ایمنی
پروبیوتیک ها از جمله لاکتوباسیلوس ها، باعث مهار رشد بسیاری از انواع سلولهای پاتولوژیک (بیماری زا) میگردند. این گروه از باکتریها باعث افزایش پاسخ ایمنی میزبان شده و همچنین اثرات پیشگیری کننده در ابتلا به سرطان، بیماری های ویروسی و نیز مهار‌کنندگی در رشــد تومــور ســرطانی را دارند. مطالعات نشــان میدهند که اجزای ســلولی لاکتوباسیلوس ها شامل سلول کامل، سلولهای کشــته شده توسط حرارت، دیواره سلولی، پپتیدوگلیــکان و عصاره سیتوپالســمی دارای عملکردهای متفاوتی به هنگام مجاور شدن با سلولهای سرطانی هستند. پروبیوتیــک هــا در ســطوح متعددی بر روی سیســتم ایمنــی تأثیر میگذارند که از جمله میتوان افزایش ســطح ســیتوکاین ها و ایمنوگلوبولین ها، افزایش تکثیر سلولهای مونونوکلئــاز، فعــال کردن ماکروفــاژ ها، افزایــش فعالیت سلولهای Killer Natural ، تعدیل خود ایمنی و تحریک ایمنــی در برابر باکتریهای بیماری زا و پروتوزوآها را نام برد. بنابراین می توان بیان داشت که پروبیوتیک ها در صورت استفاده مداوم می تواند اثرات مثبت چشمگیری بر روی تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشد.

4 min 1024x1024 1 مقالات پروبیوتیک بهریتن راه برای افزایش مقاومت بدن

انواع فرآوردههای لبنی باکتریایی پروبیوتیک
امروزه مهم ترین تامین کننده پروبیوتیک ها را می توان در محصولات لبنی غنی شده با این باکتری ها دانست. از این میان ماست ها و پنیرها سهم عمده ای در این حوزه دارند.
محصولات ماست و پنیر پروبیوتیک رامک که غنی شده با باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلیوس و اسیدوفیلوس هستند، از لحاظ ارزش غذایی باعث تنظیم و تقویت سیستم ایمنی بدن شده و علاوه بر آن اثرات چشمگیری نیز بر روی بهبود سلامت و کارایی سیستم گوارشی، کاهش عوارض عدم تحمل لاکتوز و افزایش ارزش تغذیه ای غذا دارند. شرکت فرآورده های لبنی رامک که همواره نسبت به بهبود سطح سلامت و افزایش ارزش تغذیه ای مصرف کنندگان خود، متعهد بوده است، از جمله مجموعه هایی است که اولین محصولات پروبیوتیک را در ایران عرضه نموده.
انواع محصولات گروه های ماست و پنیرهای سفید و دیلایت تولید شده در شرکت فرآورده های لبنی رامک، غنی شده با پروبیوتیک ها بوده و با توجه به اهمیت موضوع کمک به حفظ سلامت مصرف کنندگان، این محصولات همواره در اقصی نقاط کشور و برای کلیه هموطنان عزیزمان در دسترس قرار گرفته است.

چقدر این مطلب برای شما مفید بود ؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

0 / 5. 0

اطلاعات تماس دفتر بازاریابی و فروش

آدرس: شیراز، خیابان فلسطین، نبش اردیبهشت، ساختمان دلتا طبقه دوم

شماره ارتباط با مشتری :‌07132848484

شماره تماس کارخانه : 07132844444

ایمیل: info@ramakdairy.com